Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom internetového portálu BÁBKARANTÉNA.sk je Bábkové divadlo Žilina.
 2. Portál BÁBKARANTÉNA.sk je určený na súkromné, vzdelávacie a v obmedzenej miere aj na komerčné účely.
 3. Poskytovanie a využívanie služieb na portáli BÁBKARANTÉNA.sk sa vymedzuje týmito podmienkami.
 4. Podmienkou využívania služieb a navštevovania na BÁBKARANTÉNA.sk je bezvýhradný súhlas používateľa s týmito Podmienkami. V prípade, ak používateľ s Podmienkami nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.
Ochrana súkromia na portáli BÁBKARANTÉNA.sk
 1. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie používateľov BÁBKARANTÉNA.sk a potrebu ochrany a spracovania všetkých informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu používateľov. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na identifikáciu jednotlivca, ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.
 2. Vo všeobecnosti môže používateľ navštíviť BÁBKARANTÉNA.sk bez toho, aby poskytol akékoľvek údaje. Niektoré z prvkov na BÁBKARANTÉNA.sk môžu využívať cookies alebo a iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Používanie cookies je možné úplne zakázať zo strany návštevníka a to v internetovom prehliadači. V takom prípade však nemusí BÁBKARANTÉNA.sk fungovať správne. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na domény BÁBKARANTÉNA.sk.
 3. Všetky informácie získané z cookies, resp. od návštevníkov, môže Prevádzkovateľ využívať na technické zabezpečenie fungovania portálu, taktiež na identifikáciu používateľov oprávnených využívať rozšírené služby portálu. Nevyužíva ich na žiadne marketingové účely, pokiaľ nie je spoločne s udelením súhlasu uvedené inak.
Práva a povinnosti prevádzkovateľa portálu BÁBKARANTÉNA.sk
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na úplnú funkčnosť služieb a prvkov BÁBKARANTÉNA.sk, zároveň nezodpovedá za akúkoľvek škodu vzniknutú v súvislosti s nefunkčnosťou, alebo nesprávnym používaním BÁBKARANTÉNA.sk.
 2. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne, taktiež má právo kedykoľvek vykonať technickú odstávku webu a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
Práva a povinnosti používateľa
 1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto pravidlá a súčasne aj konkrétne pravidlá, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb, subdomén a sesterských webov BÁBKARANTÉNA.sk, ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Používateľom služieb na BÁBKARANTÉNA.sk je zakázané:
  1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
  2. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
  3. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
  4. propagovať vojnu alebo opisovať kruté, alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,
  5. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
  6. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,
  7. propagovať pornografiu,
  8. otvorene alebo skrytou formou propagovať politické strany alebo hnutia, alebo jej predstaviteľov,
  9. otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám.
 3. Používateľ nesie zodpovednosť za svoje príspevky a aktivity na BÁBKARANTÉNA.sk a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.
Pravidlá používania a pridávania obsahu
 1. Obsah na BÁBKARANTÉNA.sk je chránený autorským zákonom a európskym právom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich Prevádzkovateľ. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku, prípadne inom jazyku, ak je obsah tvorený v ňom, bez písomného povolenia Prevádzkovateľ je zakázané. Prevádzkovateľ ako oprávnený zástupca autorov článkov zverejnených na BÁBKARANTÉNA.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov označených heslom “spravodajská licencia vyhradená”, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
 2. Používateľ, ktorý zverejňuje na BÁBKARANTÉNA.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, nemá za jeho príspevky zverejnené na BÁBKARANTÉNA.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu, pokiaľ nebolo zmluvne dohodnuté inak.
 3. Žiadny používateľ portálu BÁBKARANTÉNA.sk nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu kopírovať obrázky, ani texty správ a zaraďovať ich do svojich databáz, resp. ich šíriť ďalej, či už za komerčným, alebo nekomerčným účelom, pokiaľ na to nemá písomný súhlas prevádzkovateľa. V prípade porušenia tohto bodu sa popoužívateľ zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi portálu sankciu za každý takto využitý text, respektíve článok, jeho časť, obrázok, audiosúbor, videosúbor, alebo audio-videosúbor. Toto ustanovenie neplatí pri šírení titulkov, zmenšeniny obrázkov, pri anotáciách (perexe) a linku na celý článok prostredníctvom RSS kanálov, či iného zdieľania na internete.
 4. Používateľ poskytujúci obsah Prevádzkovateľovi vyhlasuje, že je oprávnený dodať Prevádzkovateľovi za účelom použitia na BÁBKARANTÉNA.sk svoje príspevky a že získal všetky potrebné povolenia, licencie a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov. Vyhlasuje tiež, že k príspevkom dodaným alebo použitým na BÁBKARANTÉNA.sk, ktoré požívajú ochranu podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), udeľuje Prevádzkovateľ súhlas na použitie všetkými spôsobmi známymi ku dňu pridania príspevku na BÁBKARANTÉNA.sk, a to v neobmedzenom rozsahu, nevýhradne, bezodplatne a bez časového obmedzenia, ak nebolo dohodnuté inak.
 5. Používateľ pridávajúci príspevky vyhlasuje, že je oprávnený príspevky zverejniť a prípadne, že získal všetky oprávnenia na takéto nakladanie s príspevkom od oprávnených osôb. V prípade pridávania príspevkov chránených licenčnými právami tretích osôb používateľ potvrdzuje, že je oprávnený s príspevkom nakladať a neporušuje práva tretích osôb.
 6. Zverejnením svojich príspevkov na BÁBKARANTÉNA.sk používateľ súhlasí s verejným šírením a použitím príspevkov.
Záverečné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na BÁBKARANTÉNA.sk a to bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena je platná a účinná a pre používateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke BÁBKARANTÉNA.sk. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke BÁBKARANTÉNA.sk najneskôr v deň jej účinnosti.
 3. Používateľ a Prevádzkovateľ sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania BÁBKARANTÉNA.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením podmienok a ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
 4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25. marca 2020 a platia do vydania nových podmienok.